Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.

Gebruiksvoorwaarden

Hoewel TNO ernaar streeft dat de informatie van de lithotheek met natuurstenen zo up-to-date en nauwkeurig mogelijk is, aanvaardt TNO geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot problemen die zich als gevolg van het gebruik van de lithotheek kunnen voordoen. TNO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en / of onnauwkeurigheid van de informatie in de lithotheek.

In geen geval zal TNO aansprakelijk zijn jegens enige partij voor directe, indirecte, speciale, incidentele schade of gevolgschade, inclusief gederfde winst, voortvloeiende uit het gebruik van de lithotheek en de bijbehorende documentatie, zelfs als TNO is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

In het bijzonder verwerpt TNO aansprakelijkheid op garanties, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De software en de bijbehorende documentatie, indien van toepassing, die hieronder valt wordt geleverd "as is". TNO is niet verplicht tot het leveren van onderhoud, ondersteuning, updates, verbeteringen of aanpassingen. TNO kan de informatie van de lithotheek herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze disclaimer en de lithotheek vallen onder het Nederlands recht.