Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.

Privacy statement

Deze website is in beheer van TNO. Zodra u deze website bezoekt, stelt u TNO in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. TNO acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

TNO zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, gevestigd te Den Haag.

Doeleinden van de gegevensverwerking
TNO gebruikt uw persoonsgegevens om persoonlijke dossiers te kunnen aanbieden aan de geregistreerde gebruikers en om ons te helpen de diensten die wij leveren te bewaken en te verbeteren.

In MDCS zit de mogelijkheid om persoonsgebonden dossiers in te voeren. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, is het noodzakelijk om algemene persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres te registreren. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u bij het inloggen te kunnen identificeren en u te kunnen koppelen aan de dossiers die u mag inzien. Door te registreren geeft u toestemming voor het gebruik van deze gegevens. U bent uiteraard niet verplicht om gebruik te maken van deze mogelijkheid. U kunt dan geen dossiers invoeren of inzien.

Voor het verbeteren van onze dienstverlening gebruikt TNO gegevens van uw websitebezoek. Dit soort gegevens zijn ook te kwalificeren als persoonsgegevens. Voor het gebruik van deze gegevens is geen toestemming vereist. TNO heeft namelijk een gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de dienstverlening. TNO zorgt ervoor dat uw privacybescherming optimaal blijft door de cookie instellingen privacy vriendelijk in te stellen.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden opgeslagen zolang u gebruik maakt van een login account op MDCS. Zodra u uw registratie opzegt worden uw gegevens binnen 6 maanden verwijderd. Dit geldt tevens voor de dossiers die u heeft ingevoerd, met uitzondering van de dossiers die u gedeeld heeft met andere gebruikers.

Intrekking toestemming
Indien u niet langer wilt dat TNO de door u verstrekte gegevens verwerkt kunt u TNO altijd verzoeken om uw gegevens te verwijderen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: contact.mdcs@tno.nl

Uw rechten
Op basis van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten, bijvoorbeeld het recht op inzage, rectificatie en verwijderen van uw gegevens. Indien u een beroep wilt doen op één van deze rechten kunt u een e-mail sturen naar: privacy@tno.nl.

Geen gebruik van gegevens door derden
Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal TNO onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. In de volgende uitzonderingssituaties kunnen uw gegevens aan derden worden doorgegeven:

Cookies
lithotheek.monumentenkennis.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat door de website wordt verzonden en informatie over uw bezoek aan lithotheek.monumentenkennis.nl registreert. lithotheek.monumentenkennis.nl maakt gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

TNO heeft de instellingen van Google Analytics op de website privacyvriendelijk ingesteld conform de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens. TNO heeft daarvoor:

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, wordt binnen TNO steeds de nieuwste beveiligingstechnologie gebruikt.

Privacybeleid van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. TNO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Toezicht
De functionaris voor gegevensbescherming (FG) van TNO houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving binnen TNO. U kunt als betrokkene contact opnemen met de FG van TNO voor alle aangelegenheden met betrekking tot de verwerking van uw gegevens in het kader van het Management Diagnose en Conservering Systeem (MDCS). U kunt de FG bereiken door een e-mail te sturen aan: privacy@tno.nl.

Indien u van mening bent dat TNO uw persoonsgegevens op verkeerde wijze of in strijd met de privacywetgeving gebruikt, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan door TNO te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.